B�TK�LERLE �LG�L� AYETLER

G�kleri ve yeri bir �rnek edinmeksizin Yaratand�r... (Enam Suresi, 101)

��te Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan ba�ka �lah yoktur. Her �eyin Yarat�c�s�'d�r, �yleyse O'na kulluk edin. O, her �eyin �st�nde bir vekildir. (Enam Suresi, 102)

Bir �eyi diledi�i zaman, O'nun emri yaln�zca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)

G�kleri ve yeri (bir �rnek edinmeksizin) yaratand�r. O, bir i�in olmas�na karar verirse, ona yaln�zca "Ol" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

O, biri di�eriyle 'tam bir uyum (mutabakat) i�inde yedi g�k yaratm�� oland�r. Rahman (olan Allah)�n yaratmas�nda hi�bir '�eli�ki ve uygunsuzluk (tefav�t) g�remezsin. ��te g�z�(n�) �evirip-gezdir; herhangi bir �atlakl�k (bozukluk ve �arp�kl�k) g�r�yor musun? Sonra g�z�n� iki kere daha �evirip-gezdir; o g�z (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmi� bir halde bitkin olarak sana d�necektir. (M�lk Suresi, 3-4)

G�rmedin mi, Allah, g�kten su indirdi, b�ylece yery�z� yemye�il donat�ld�. ��phesiz Allah, l�tfedicidir, her �eyden haberdard�r. (Hac Suresi, 63)

  Yery�z�nde birbirine yak�n kom�u k�talar vard�r; �z�m ba�lar�, ekinler, �atall� ve �atals�z hurmal�klar da vard�r ki, bunlar ayn� su ile sulan�r; ama �r�nlerinde (ki verimde ve lezzette) baz�s�n� baz�s�na �st�n k�l�yoruz. ��phesiz, bunlarda akl�n� kullanan bir topluluk i�in ger�ekten ayetler vard�r. (Rad Suresi, 4)

Ve a��lay�c�lar olarak r�zgarlar� g�nderdik... (Hicr Suresi, 22)

Allah, yedi g��� ve yerden de onlar�n benzerini yaratt�. Emir, bunlar�n aras�nda durmadan iner; sizin ger�ekten Allah'�n her �eye g�� yetirdi�ini ve ger�ekten Allah'�n ilmiyle her �eyi ku�att���n� bilmeniz, ��renmeniz i�in. (Talak Suresi, 12)

G�klerde ve yerde her ne varsa O'nundur. ��phesiz Allah, hi�bir �eye ihtiyac� olmayan (Gani)d�r, �v�lmeye lay�k oland�r. (Hac Suresi, 64)

Gayb�n anahtarlar� O'nun Kat�ndad�r, O'ndan ba�ka hi� kimse gayb� bilmez. Karada ve denizde olanlar�n t�m�n� O bilir, O, bilmeksizin bir yaprak dahi d��mez; yerin karanl�klar�ndaki bir tane, ya� ve kuru d��ta olmamak �zere hepsi (ve her �ey) apa��k bir kitaptad�r. (Enam Suresi, 59)

Bitki ve a�a� (O'na) secde etmektedirler. (Rahman Suresi, 6)

O, g�kleri dayanak olmaks�z�n yaratm��t�r, bunu g�rmektesiniz. Arzda da, sizi sars�nt�ya u�rat�r diye sars�lmaz da�lar b�rakt� ve orada her canl�dan t�retip yay�verdi. Biz g�kten su indirdik, b�ylelikle orada her g�zel olan �iftten bir bitki bitirdik.
(Lokman Suresi, 10)

.

O, g�kleri dayanak olmaks�z�n yaratm��t�r, bunu g�rmektesiniz. Arzda da, sizi sars�nt�ya u�rat�r diye sars�lmaz da�lar b�rakt� ve orada her canl�dan t�retip yay�verdi. Biz g�kten su indirdik, b�ylelikle orada her g�zel olan �iftten bir bitki bitirdik. Bu, Allah'�n yaratmas�d�r. �u halde, O'nun d���nda olanlar�n  

O, g�kten su indirendir. Bununla her �eyin bitkisini bitirdik, ondan bir ye�illik ��kard�k, ondan birbiri �st�ne bindirilmi� taneler t�retiyoruz. Ve hurma a�ac�n�n tomurcu�undan da yere sarkm�� salk�mlar, -birbirine benzeyen ve benzemeyen- �z�mlerden, zeytinden ve nardan bah�eler (k�l�yoruz.) Meyvesine, �r�n verdi�inde ve olgunlu�a eri�ti�inde bir bak�verin. ��phesiz inanacak bir topluluk i�in bunda ger�ekten ayetler (deliller) vard�r. (Enam Suresi, 99)

... O'nun Kat�nda her�ey bir �l�� iledir. (Ra'd Suresi, 8)

Yere (gelince,) onu d��eyip-yayd�k, onda sars�lmaz-da�lar b�rakt�k ve onda her �eyden �l��s� belirlenmi� �r�nler bitirdik. (Hicr Suresi, 19)

G�klerde ve yerde bulunanlar O'nundur; hepsi O'na 'g�n�lden boyun e�mi�' bulunuyorlar. (Rum Suresi, 26)

 

Biz g�kten belli bir miktarda su indirdik ve onu yery�z�nde yerle�tirdik; ��phesiz Biz onu (kurutup) giderme g�c�ne de sahibiz. B�ylelikle, bununla size hurmal�klardan, �z�ml�klerden bah�eler-ba�lar geli�tirdik, i�lerinde �ok say�da yemi�ler vard�r; sizler onlardan yemektesiniz. Ve (daha �ok) Tur-i Sina'da ��kan bir a�a� (t�r� de yaratt�k); o ya�l� ve yiyenlere bir kat�k olarak bitmekte (�r�n vermekte)dir.
(M�'minun Suresi, 18-20)

 

"�imdi ekmekte oldu�unuz (tohum)u g�rd�n�z m�? Onu sizler mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren Biz miyiz? E�er dilemi� olsayd�k, ger�ekten onu bir ot k�r�nt�s� k�lard�k; b�ylelikle �a�ar-kal�rd�n�z." (Vak�a Suresi, 63-65)

�zerlerindeki g��e bakm�yorlar m�? Biz, onu nas�l bina ettik ve onu nas�l s�sledik? Onun hi�bir �atla�� yok. Yeri de (nas�l) d��eyip-yayd�k? Onda sars�lmaz da�lar b�rakt�k ve onda 'g�z al�c� ve i� a��c�' her �iftten (nice bitkiler) bitirdik. (Bunlar,) '��ten Allah'a y�nelen' her kul i�in 'hikmetle bakan bir i� g�z' ve bir zikirdir. (Kaf Suresi, 6-8)

Sizin i�in g�kten su indiren O'dur; i�ecek ondan, a�a� ondand�r (ki) hayvanlar�n�z� onda otlatmaktas�n�z. Onunla sizin i�in ekin, zeytin, hurmal�klar, �z�mler ve meyvelerin her t�rl�s�nden bitirir. ��phesiz bunda, d���nebilen bir topluluk i�in ayetler vard�r.
(Nahl Suresi, 10-11)

 

G�rm�yorlar m�; Biz, suyu �orak topra�a s�r�yoruz da onunla ekin bitiriyoruz; ondan hayvanlar�, kendileri yemektedir? Yine de g�rm�yorlar m�?
(Secde Suresi, 27)

Yerde sizin i�in �retip-t�retti�i �e�itli renklerdekileri de (faydan�za verdi). ��phesiz bunda, ���t al�p d���nen bir topluluk i�in ayetler vard�r. (Nahl Suresi, 13)

Ve birbiri �st�ne dizilmi� tomurcuk y�kl� y�ksek hurma a�a�lar� da. Kullara r�z�k olmak �zere. Ve onunla (o suyla) �l� bir �ehri dirilttik. ��te (�l�mden sonra) dirili� de b�yledir. (Kaf Suresi, 10-11)

O Allah ki, Yaratand�r, (en g�zel bir bi�imde) kusursuzca var edendir, '�ekil ve suret' verendir. En g�zel isimler O'nundur. G�klerde ve yerde olanlar�n t�m� O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakim'dir. (Ha�r Suresi, 24)

"Allah'tan ba�ka, sana yarar� da, zarar� da olmayan(ilahlar)a tapma. E�er sen (bunun aksini) yapacak olursan, bu durumda ger�ekten zulmedenlerden olursun" (diye emrolundum.) Allah sana bir zarar dokunduracak olsa, O'ndan ba�ka bunu senden kald�racak yoktur. Ve e�er sana bir hay�r isterse, O'nun bol fazl�n� geri �evirecek de yoktur. Kullar�ndan diledi�ine bundan isabet ettirir. O, ba���layand�r, esirgeyendir. (Yunus Suresi, 106-107)

...O'nun, aln�ndan yakalay�p-denetlemedi�i hi�bir canl� yoktur... (Hud Suresi, 56)

G�kten yere her i�i O evirip d�zene koyar... (Secde Suresi, 5)

 

Vicdanlar� kabul etti�i halde, zul�m ve b�y�klenme dolay�s�yla bunlar� inkar ettiler.
Art�k sen, bozguncular�n nas�l bir sona u�rat�ld�klar�na bir bak.
(Neml Suresi, 14)

Andolsun, onlara: "G�kleri ve yeri kim yaratt�, g�ne�i ve ay� kim emre amade k�ld�? diye soracak olursan, ��phesiz: "Allah" diyecekler. �u halde nas�l oluyor da �evriliyorlar?
(Ankebut Suresi, 61)

(Onlar m�) Yoksa, g�kleri ve yeri yaratan ve size g�kten su indiren mi? Ki onunla (o suyla) g�n�l al�c� bah�eler bitirdik, sizin i�inse bir a�ac�n� bitirmek (bile) m�mk�n de�ildir. Allah ile beraber ba�ka bir ilah m�? Hay�r, onlar sap�kl�kta devam eden bir kavimdir. (Neml Suresi, 60)

EVREN�N YARATILI�I �LE �LG�L� AYETLER

Yaratmak bak�m�ndan siz mi daha g��s�n�z yoksa g�k m�? (Allah) Onu bina etti. Boyunu y�kseltti, ona belli bir d�zen verdi.Gecesini karartt�, ku�lu�unu a���a-��kard�. Bundan sonra yery�z�n� serip d��edi. (Naziat Suresi, 27-30)

Geceyi, g�nd�z�, g�ne�i ve ay� sizin emrinize verdi; y�ld�zlar da O'nun emriyle emre haz�r k�l�nm��t�r. ��phesiz bunda, akl�n� kullanabilen bir topluluk i�in ayetler vard�r. (Nahl Suresi, 12)

(Allah) Geceyi g�nd�ze ba�lay�p-katar, g�nd�z� de geceye ba�lay�p-katar; g�ne�i ve ay� emre amade k�lm��t�r, her biri ad� konulmu� bir s�reye kadar ak�p gitmektedir. ��te bunlar� (yarat�p d�zene koyan) Allah sizin Rabbiniz'dir; m�lk O'nundur. O'ndan ba�ka tapt�klar�n�z ise, 'bir �ekirde�in incecik zar�na' bile malik olamazlar. (Fat�r Suresi, 13)


O (Allah) g�kleri ve yeri bir �rnek edinmeksizin yaratand�r.. . (Enam Suresi, 101)

O inkar edenler g�rm�yorlar m� ki (ba�lang��ta) g�klerle yer birbiriyle biti�ikken, biz onlar� ay�rd�k ve her canl� �eyi sudan yaratt�k. Yine de onlar inanmayacaklar m�? (Enbiya Suresi, 30)

Biz g��� 'b�y�k bir kudretle' bina ettik ve ��phesiz Biz, (onu) geni�leticiyiz. (Zariyat Suresi, 47)

 

Biz g��� b�y�k bir kudretle bina ettik ve ��phesiz. Biz, (onu) geni�leticiyiz. 
(Zariyat Suresi, 47)


G�klerin ve yerin m�lk� O'nundur; �ocuk edinmemi�tir. O'na m�lk�nde ortak yoktur, her �eyi yaratm��, ona bir d�zen vermi�, belli bir �l��yle takdir etmi�tir. (Furkan Suresi, 2)

��phesiz, g�klerin ve yerin yarat�lmas�nda, gece ile g�nd�z�n art arda geli�inde, insanlara yararl� �eyler ile denizde y�zen gemilerde, Allah'�n ya�d�rd��� ve kendisiyle yery�z�n� �l�m�nden sonra diriltti�i suda, her canl�y� orada �retip-yaymas�nda, r�zgarlar� estirmesinde, g�kle yer aras�nda boyun e�dirilmi� bulutlar� evirip �evirmesinde d���nen bir topluluk i�in ger�ekten ayetler vard�r. (Bakara Suresi, 164)

Ger�ekten sizin Rabbiniz, alt� g�nde g�kleri ve yeri yaratan, sonra ar�a istiva eden Allah't�r. G�nd�z�, durmaks�z�n kendisini kovalayan geceyle �rten, G�ne�'e, aya ve y�ld�zlara kendi buyru�uyla ba� e�direndir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yaln�zca) O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne y�cedir. (Araf Suresi, 54)

"G�rm�yor musunuz; Allah, yedi g��� birbirleriyle bir uyum (mutabakat) i�inde yaratm��t�r?" (Nuh Suresi, 15)


Ve elbette her tasar�m, bilin�li bir "tasarlay�c�"n�n varl���n� ispatlar. T�m evreni yoktan var edip, sonra da onu diledi�i bi�imde tasarlay�p d�zenleyen yegane kudret ise, elbette ki Kuran'daki ifadeyle "t�m alemlerin Rabbi" olan Allah't�r. Kuran'da belirtildi�i gibi, Allah, g��� bina etmi�, sonra ona belli bir d�zen vermi�tir. (Naziat Suresi, 27-28)

"G���n ve yerin O'nun emriyle durmas� da, O'nun ayetlerindendir". (Rum Suresi, 25)


   

��phesiz Allah, g�kleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti alt�nda) tutuyor. Andolsun, e�er zeval bulacak olurlarsa, kendisinden sonra art�k kimse onlar� tutamaz. Do�rusu O, Halim'dir, ba���layand�r. (Fat�r Suresi, 41)

E�er hak, onlar�n heva (istek ve tutku)lar�na uyacak olsayd� hi� tart��mas�z, g�kler, yer ve bunlar�n i�inde olan herkes (ve her �ey) bozulmaya u�rard�... (M�minun Suresi, 71)

Ne G�ne�'in Ay'a eri�ip-yeti�mesi gerekir, ne de gecenin g�nd�z�n �n�ne ge�mesi. Her biri bir y�r�ngede y�z�p gitmektedirler.
(Yasin Suresi, 40)

G�ne�'ten, gezegenlerden ve kuyruklu y�ld�zlardan olu�an bu �ok hassas sistem, sadece ak�l ve g�� sahibi bir Varl�k'�n amac�ndan ve hakimiyetinden kaynaklanabilir... O, bunlar�n hepsini y�netmektedir ve bu egemenli�i dolay�s�ylad�r ki O'na, "�st�n Kuvvet Sahibi Rab" denir. 51

"Biz g�ky�z�n�, yery�z�n� ve ikisi aras�nda bulunan �eyleri bat�l olarak yaratmad�k. Bu, ink�r edenlerin zann�d�r..." (Sad Suresi, 27)

��phesiz g�klerin ve yerin yarat�l���nda, gece ile g�nd�z�n ardarda geli�inde temiz ak�l sahipleri i�in ger�ekten deliller vard�r. Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'� anarlar ve g�klerin ve yerin yarat�l��� konusunda d���n�rler. (Ve derler ki:) "Rabbimiz, Sen bunu bo�una yaratmad�n. Sen pek y�cesin, bizi ate�in azab�ndan koru." (Al-i �mran Suresi, 190-191)

 

 

Allah, yery�z�n� sizin i�in bir karar, g�ky�z�n� bir bina k�ld�; sizi suretlendirdi, suretinizi de en g�zel (bir bi�im ve incelikte) k�ld� ve size g�zel-temiz �eylerden r�z�k verdi. ��te sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne y�cedir. (M�min Suresi, 64)

Sizin i�in, yery�z�ne boyun e�diren O'dur. �u halde onun omuzlar�nda y�r�y�n ve O'nun r�zk�ndan yiyin. Sonunda gidi� O'nad�r. (M�lk Suresi, 15)

Yaratmak bak�m�ndan siz mi daha g��s�n�z yoksa g�k m�? (Allah) Onu bina etti. Boyunu y�kseltti, ona belli bir d�zen verdi. Gecesini karartt�, ku�lu�unu a���a-��kard�. Bundan sonra yery�z�n� serip d��edi. Ondan da suyunu ve otla��n� ��kard�. Da�lar�n� dikip-oturttu; size ve hayvanlar�n�za bir yarar (meta) olmak �zere. (Naziat Suresi, 27-33)

O sabah� yar�p ��karand�r. Geceyi bir s�kun (dinlenme), g�ne� ve ay'� bir hesap (ile) k�ld�. Bu, �st�n ve g��l� olan, bilen Allah'�n takdiridir. (Enam Suresi, 96)


"G�ne� ve ay bir hesap iledir" (Rahman Suresi, 5)

Allah, g�kleri ve yeri yaratan ve g�kten su indirip onunla size r�z�k olarak t�rl� �r�nler ��karand�r... Ve g�ne�i ve ay� hareketlerinde s�rekli emrinize amade k�lan, geceyi ve g�nd�z� de emrinize amade k�land�r. Size her istedi�iniz �eyi verdi. E�er Allah'�n nimetini saymaya kalk���rsan�z, onu say�p-bitirmeye g�� yetiremezsiniz. Ger�ek �u ki, insan pek zalimdir, pek nank�rd�r. (�brahim Suresi, 32-34)

Gece, g�nd�z, g�ne� ve ay O'nun ayetlerindendir. Siz g�ne�e de, aya da secde etmeyin. Allah'a secde edin, ki bunlar� kendisi yaratm��t�r. E�er O'na ibadet edecekseniz. (Fussilet Suresi, 37)

Sizin i�in g�kten su indiren O'dur; i�ecek ondan, a�a� ondand�r (ki) hayvanlar�n�z� onda otlatmaktas�n�z. Onunla sizin i�in ekin, zeytin, hurmal�klar, �z�mler ve meyvelerin her t�rl�s�nden bitirir. ��phesiz bunda,

M�lk elinde bulunan (Allah) ne y�cedir. O, her �eye g�� yetirendir... O, biri di�eriyle 'tam bir uyum' i�inde yedi g�k yaratm�� oland�r. Rahman'�n yaratmas�nda hi�bir '�eli�ki ve uygunsuzluk' g�remezsin. ��te g�z�(n�) �evirip-gezdir; herhangi bir �atlakl�k (bozukluk ve �arp�kl�k) g�r�yor musun? Sonra g�z�n� iki kere daha �evirip-gezdir; o g�z umudunu kesmi� bir halde bitkin olarak sana d�necektir. (M�lk Suresi, 1-4)

Ger�ekten sizin Rabbiniz, alt� g�nde g�kleri ve yeri yaratan, sonra ar�a istiva eden Allah't�r. G�nd�z�, durmaks�z�n kendisini kovalayan geceyle �rten, g�ne�e, aya ve y�ld�zlara kendi buyru�uyla ba� e�direndir... (Araf Suresi, 54)

 

 

 

 

 

'�zen i�inde yollar ve y�r�ngelerle donat�lm��' g��e andolsun; siz, ger�ekten birbirini tutmaz bir s�z (�eli�kili ve ayk�r� g�r��ler) i�indesiniz. Ondan �evrilen �evrilir, kahrolsun, o 'zan ve tahminle yalan s�yleyenler'; ki onlar, 'bilgisizli�in ku�atmas�' i�inde habersizdirler. (Zariyat Suresi, 7-11)

��phesiz sizin Rabbiniz, alt� g�nde g�kleri ve yeri yaratan, sonra ar�a istiva eden, i�leri evirip-�eviren de Allah't�r. O'nun izni olmad�ktan sonra, hi� kimse �efaat�i (arac�) olamaz. ��te Rabbiniz olan Allah budur, �yleyse O'na kulluk edin. Yine de ���t al�p d���nmeyecek misiniz? (Yunus Suresi, 3)

Yaratan, hi� yaratmayan gibi midir? Art�k ���t al�p-d���nmez misiniz? (Nahl Suresi, 17)

De ki: "E�er biliyorsan�z (s�yleyin:) Yery�z� ve onun i�inde olanlar kimindir?"

"Allah'�nd�r" diyecekler. De ki: "Yine de ���t al�p-d���nmeyecek misiniz?"

De ki: "Yedi g���n Rabbi ve b�y�k Ar�'�n Rabbi kimdir?"

"Allah'�nd�r" diyecekler. De ki: "Yine de sak�nmayacak m�s�n�z?"

De ki: "E�er biliyorsan�z (s�yleyin:) Her �eyin melekutu (m�lk ve y�netimi) kimin elindedir? Ki O, koruyup kolluyorken kendisi korunmuyor."

"Allah'�nd�r" diyecekler. De ki: "�yleyse nas�l oluyor da b�yle b�y�leniyorsunuz?" (M�minun Suresi, 84-89)

(Allah) G�klerin, yerin ve her ikisi aras�ndakilerin Rabbidir; �u halde O'na ibadet et ve O'na ibadette kararl� ol. Hi� O'nun ada�� olan birini biliyor musun? (Meryem Suresi, 65)

... Sen y�cesin, bize ��retti�inden

ba�ka bizim hi�bir bilgimiz yok. Ger�ekten Sen, her�eyi bilen,

h�k�m ve hikmet sahibi olans�n.

(Bakara Suresi, 32)

�NSANIN YARATILI�I �LE �LG�L� AYETLER

ALLAH, YERY�Z�N� S�Z�N ���N B�R KARAR, G�KY�Z�N� B�R B�NA KILDI; S�Z� SURETLEND�RD�, SURET�N�Z� DE EN G�ZEL (B�R B���M VE �NCEL�KTE) KILDI VE S�ZE G�ZEL-TEM�Z �EYLERDEN RIZIK VERD�. ��TE S�Z�N RABB�N�Z ALLAH BUDUR. ALEMLER�N RABB� ALLAH NE Y�CED�R.

(M�M�N SURES�, 64)

 

Sizleri Biz yaratt�k, yine de tasdik etmeyecek misiniz? �imdi (rahimlere) d�kmekte oldu�unuz meniyi g�rd�n�z m�? Onu sizler mi yarat�yorsunuz, yoksa Yarat�c� Biz miyiz? (Vak�a Suresi, 57-59)

Andolsun, Biz insan�, s�zme bir �amurdan yaratt�k.
Sonra onu bir su damlas� olarak, savunmas� sa�lam bir karar yerine yerle�tirdik.
Sonra o su damlas�n� bir alak (embriyo) olarak yaratt�k; ard�ndan o alak'� (h�cre toplulu�u) bir �i�nem et par�as� olarak yaratt�k; daha sonra o �i�nem et par�as�n� kemik olarak yaratt�k; b�ylece kemiklere de et giydirdik; sonra bir ba�ka yarat��la onu in�a ettik. Yarat�c�lar�n en g�zeli olan Allah, ne y�cedir.
(M�minun Suresi, 12-14)

Allah... O'ndan ba�ka �lah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. G�klerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. �zni olmaks�z�n O'nun Kat�nda �efaatte bulunacak kimdir? O, �nlerindekini ve arkalar�ndakini bilir. (Onlar ise) Diledi�i kadar�n�n d���nda, O'nun ilminden hi�bir�eyi kavray�p-ku�atamazlar. O'nun k�rs�s�, b�t�n g�kleri ve yeri kaplay�p-ku�atm��t�r. Onlar�n korunmas� O'na g�� gelmez. O, pek y�cedir, pek b�y�kt�r. (Bakara Suresi, 255)

��TE RABB�N�Z OLAN ALLAH BUDUR. O'NDAN BA�KA �LAH YOKTUR. HER�EY�N YARATICISIDIR, �YLEYSE O'NA KULLUK ED�N. O, HER�EY�N �ST�NDE B�R VEK�LD�R.

(EN'AM SURES�, 102)

"� O'nun, aln�ndan yakalay�p denetlemedi�i hi�bir canl� yoktur. Muhakkak benim Rabbim dosdo�ru bir yol �zerinedir (dosdo�ru yolda olan� korumaktad�r.)" (Hud Suresi, 56)

Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan, ondan e�ini yaratan ve her ikisinden bir�ok erkek ve kad�n t�retip-yayan Rabbinizden korkup-sak�n�n. Ve (yine) kendisiyle, birbirinizle dilekle�ti�iniz Allah'tan ve akrabal�k (ba�lar�n� koparmak)tan sak�n�n. ��phesiz Allah, sizin �zerinizde g�zeticidir. (Nisa Suresi, 1)

��phesiz Biz insan�, karma��k olan bir damla sudan yaratt�k. Onu deniyoruz. Bundan dolay� onu i�iten ve g�ren yapt�k. (�nsan Suresi, 2)

�nsan, 'kendi ba��na ve sorumsuz' b�rak�laca��n� m� san�yor? Kendisi, ak�t�lan meniden bir damla su de�il miydi? (K�yamet Suresi, 36-37)

Ki O, yaratt��� her�eyi en g�zel yapan ve insan� yaratmaya bir �amurdan ba�layand�r. Sonra onun soyunu bir �zden, basbaya�� bir sudan yapm��t�r. (Secde Suresi, 7-8)

��phesiz senin Rabbin, ma�fireti geni� oland�r. O, sizi daha iyi bilendir; hem sizi topraktan in�a etti�i (yaratt���) ve siz daha annelerinizin karn�nda cenin halinde bulundu�unuz zaman da. �yleyse kendinizi temize ��kar�p-durmay�n. O, sak�nan� daha iyi bilendir. (Necm Suresi, 32)

B�Z AYETLER�M�Z� HEM AFAKTA, HEM KEND� NEF�SLER�NDE ONLARA G�STERECE��Z; �YLE K�, ��PHES�Z ONUN HAK OLDU�U KEND�LER�NE A�IK�A BELL� OLSUN. HER�EY�N �ZER�NDE RABB�N�N �AH�D OLMASI YETMEZ M�?

(FUSS�LET SURES�, 53)

Sizin yarat�l���n�zda ve t�retip-yayd��� canl�larda kesin bilgiyle inanan bir kavim i�in ayetler vard�r. (Casiye Suresi, 4)


Sizin ilah�n�z yaln�zca Allah't�r ki, O'nun d���nda ilah yoktur. O, ilim bak�m�ndan her�eyi ku�atm��t�r.

(Taha Suresi, 98)

 

G�klerde ve yerde bulunanlar O'nundur; hepsi O'na 'g�n�lden boyun e�mi�' bulunuyorlar. Yaratmay� ba�latan, sonra onu iade edecek olan O'dur; bu O'na g�re pek kolayd�r. G�klerde ve yerde en y�ce misal O'nundur. O, g��l� ve �st�n oland�r, h�k�m ve hikmet sahibidir. (Rum Suresi, 26-27)

Do�rusu, �iftleri; erkek ve di�iyi, yaratan O'dur. Bir damla sudan (d�l yata��na) meni d�k�ld��� zaman. (Necm Suresi, 45-46)

(Bu Kur'an,) Ayetlerini, iyiden iyiye d���ns�nler ve temiz ak�l sahipleri ���t als�nlar diye sana indirdi�imiz m�barek bir kitapt�r. (Sad Suresi, 29)

ONLAR , ALLAH'IN KADR�N� HAKKIYLA TAKT�R EDEMED�LER. ��PHES�Z ALLAH, G�� SAH�B�R, AZ�ZD�R.

(HAC SURES�, 74)

... Sizi annelerinizin kar�nlar�nda, �� karanl�k i�inde, bir yarat�l��tan sonra (bir ba�ka) yarat�l��a (d�n��t�r�p) yaratmaktad�r. ��te Rabbiniz olan Allah budur, m�lk O'nundur. O'ndan ba�ka �lah yoktur. Buna ra�men nas�l �evriliyorsunuz? (Z�mer Suresi, 6)

Andolsun, biz insan�, s�zme bir �amurdan yaratt�k. Sonra onu bir su damlas� olarak, savunmas� sa�lam bir karar yerine yerle�tirdik. (M�minun Suresi, 12-13)De ki: "O, her�eyin Rabbi iken, ben Allah'tan ba�ka bir Rab mi arayay�m? Hi�bir nefis, kendisinden ba�kas�n�n aleyhine (g�nah) kazanmaz. G�nahkar olan bir ba�kas�n�n g�nah y�k�n� ta��maz. Sonunda d�n���n�z Rabbinizedir. O, size hakk�nda anla�mazl��a d��t���n�z �eyleri haber verecektir."
(En'am Suresi, 164)

D�l yataklar�nda size diledi�i gibi suret veren O'dur. O'ndan ba�ka �lah yoktur; �st�n ve g��l� oland�r, h�k�m ve hikmet sahibidir. (Al-i �mran Suresi, 6)


Yaratan Rabbin ad�yla oku. O, insan� bir "alak"tan yaratt�. Oku, Rabbin en b�y�k kerem sahibidir. (Alak Suresi, 1-3)

 


Kendileri yarat�l�p dururken, hi�bir �eyi yaratamayan �eyleri mi ortak ko�uyorlar. Oysa (bu �irk ko�tuklar� g��ler ve nesneler) ne onlara bir yard�ma g�� yetirebilir, ne kendi nefislerine yard�m etme�e.
(Araf Suresi, 191-192)


O'dur ki, sizi topraktan, sonra bir damla sudan, sonra bir alak'tan (embriyo) yaratt�; sonra sizi bir bebek olarak ��karmakta, sonra g��l� (erginlik) �a��n�za eri�meniz, sonra da ya�lanman�z i�in size (belli bir �m�r vermektedir). Sizden kiminin daha �nce hayat�na son verilmektedir; ad� konulmu� bir ecele eri�meniz ve belki akl�n�z� kullanman�z i�in (Allah sizi b�yle ya�at�r). Dirilten ve �ld�ren O'dur. Bir i�in olmas�na h�kmetti mi, ona yaln�zca: "Ol" der, o da hemen oluverir. (M�min Suresi, 67-68)

K�yamet saatinin bilgisi, ��phesiz Allah'�n Kat�ndad�r. Ya�muru ya�d�r�r; rahimlerde olan� bilir. Hi� kimse, yar�n ne kazanaca��n� bilmez. Hi� kimse de, hangi yerde �lece�ini bilmez. Hi� ��phesiz Allah bilendir, haberdard�r. (Lokman Suresi, 34)

Biz g�kleri, yeri ve ikisi aras�nda bulunanlar� ancak hak ve ad� konulmu� bir ecel (belli bir s�re) olarak yaratt�k. �nkar edenler ise, uyar�ld�klar� �eyden y�z �eviren(kimseler)dir. De ki: "G�rd�n�z m� haber verin; Allah'tan ba�ka tapt�klar�n�z, yerden neyi yaratm��lar, bana g�sterin? Yoksa onlar�n g�klerde bir ortakl��� m� var? E�er do�ru s�zl�ler iseniz, bundan �nce bir kitap ya da bir ilim kal�nt�s� (veya bir eser) varsa, bana getirin." (Ahkaf Suresi, 3-4)


G�klerin, yerin ve her ikisi aras�ndakilerin Rabbidir; �u halde O'na ibadet et ve O'na ibadette kararl� ol. Hi� O'nun ada�� olan birini biliyor musun? �nsan demektedir ki: "Ben �ld�kten sonra m�, ger�ekten diri olarak ��kar�laca��m?" �nsan �nceden, hi�bir �ey de�ilken, ger�ekten bizim onu yaratm�� bulundu�umuzu (hi�) d���nm�yor mu? (Meryem Suresi, 65-67)

Sonra o su damlas�n� bir alak olarak yaratt�k; ard�ndan o alak'� bir �i�nem et par�as� olarak yaratt�k; daha sonra o �i�nem et par�as�n� kemik olarak yaratt�k; b�ylece kemiklere de et giydirdik; sonra ba�ka bir yarat�l��la onu in�a ettik. Yarat�c�lar�n en g�zeli olan Allah, ne y�cedir. (M�minun Suresi, 14)

... Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni d�zg�n (eli aya�� tutan, g�c� kuvveti yerinde) bir adam k�lan (Allah)� inkar m� ettin? Fakat, O Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hi� kimseyi ortak ko�mam. (Kehf Suresi, 37-38)

O Allah ki, yaratand�r, (en g�zel bir bi�imde) kusursuzca var edendir, '�ekil ve suret' verendir. En g�zel isimler O'nundur. G�klerde ve yerde olanlar�n t�m� O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Ha�r Suresi, 24)

Sonra o su damlas�n� bir alak (h�cre toplulu�u) olarak yaratt�k; ard�ndan o alak'� bir �i�nem et par�as� olarak yaratt�k; daha sonra o �i�nem et par�as�n� kemik olarak yaratt�k; b�ylece kemiklere de et giydirdik; sonra bir ba�ka yarat��la onu in�a ettik. Yarat�c�lar�n en g�zeli olan Allah, ne y�cedir. (M�minun Suresi, 14)

Allah, her di�inin neyi y�klendi�ini (neye hamile kald���n�) ve d�l yataklar�n�n neyi eksiltip neyi ekledi�ini bilir. O'nun Kat�nda her�ey bir miktar (�l��) iledir. (Rad Suresi, 8)

�nsan, 'kendi ba��na ve sorumsuz' b�rak�laca��n� m� san�yor?

Kendisi, ak�t�lan meniden bir damla su de�il miydi?

Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yaratt� ve bir 'd�zen i�inde bi�im verdi.'

B�ylece ondan, erkek ve di�i olmak �zere �ift k�ld�.

(�yleyse Allah,) �l�leri diriltmeye g�� yetiren de�il midir? (K�yamet Suresi, 36-40)

Sizi in�a eden, size kulak, g�zler ve g�n�ller veren O'dur. Ne az ��krediyorsunuz? (M�lk Suresi, 23)

ALLAH, S�Z� ANNELER�N�Z�N KARNINDAN H�� B�R �EU DE��LKEN �IKARDI VE UMULUR K� ��KREDERS�N�Z D�YE ���TME, G�RME (DUYULARINI) VE G�N�LLER VERD�.

(NAHL SURES�, 78)

Ey insanlar, e�er dirili�ten yana bir ku�ku i�indeyseniz, ger�ek �u ki, Biz sizi topraktan yaratt�k, sonra bir damla sudan, sonra bir alak'tan (embriyo), sonra yarat�l�� bi�imi belli belirsiz bir �i�nem et par�as�ndan; size (kudretimizi) a��k�a g�stermek i�in. Diledi�imizi, ad� konulmu� bir s�reye kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizi bebek olarak ��kar�yoruz, sonra da erginlik �a��na eri�meniz i�in (sizi b�y�t�yoruz). Sizden kiminizin hayat�na son verilmekte, kiminiz de, bildikten sonra hi�bir �ey bilmeme durumuna gelmesi i�in �mr�n en a�a�� ucuna (ya�l�l��a) geri �evrilmektedir... (Hac Suresi, 5)

Biz insana anne ve babas�n� (onlara iyilikle davranmay�) tavsiye ettik. Annesi onu, zorluk �st�ne zorlukla (karn�nda) ta��m��t�r. Onun (s�tten) ayr�lmas�, iki y�l i�indedir. "Hem Bana, hem anne ve babana ��kret, d�n�� yaln�z Banad�r." (Lokman Suresi, 14)

 

CANLILARIN YARATILI�I �LE �LG�L� AYETLER

KURAN'DA A�A� KURDU �LE �LG�L� AYETLER

    

B�ylece onun (S�leyman�n) �l�m�ne karar verdi�imiz zaman, �l�m�n�, onlara, asas�n� yemekte olan bir a�a� kurdundan ba�kas� haber vermedi. Art�k o, yere y�k�l�p-d���nce, a��kca ortaya ��kt� ki, �ayet cinler gayb� bilmi� olsalard� b�ylesine a�a��lan�c� bir azab i�inde kal�p-ya�amazlard� . ( SEBE SURES� / 19)

KURAN'DA ARI �LE �LG�L� AYETLER


    

Rabbin bal ar�s�na vahyetti: Da�larda, a�a�larda ve onlar�n kurduklar� �ardaklarda kendine evler edin.   ( NAHL SURES�  / 68)

Sonra meyvelerin t�m�nden ye, b�ylece Rabbinin sana kolayla�t�rd��� yollarda y�r�-u�uver. Onlar�n kar�nlar�ndan t�rl� renklerde �erbetler ��kar, onda insanlar i�in bir �ifa vard�r. ��phesiz d���nen bir topluluk i�in ger�ekten bunda bir ayet vard�r.   ( NAHL SURES�   / 69 )

KURAN'DA AT �LE �LG�L� AYETLER


Kad�nlara, o�ullara, kantar kantar y���lm�� alt�n ve g�m��e, salma g�zel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu �ehvet insanlara 's�sl� ve �ekici' k�l�nd�. Bunlar, d�nya hayat�n�n meta�d�r. As�l var�lacak g�zel yer Allah kat�nda oland�r.   ( AL-� �MRAN SURES�  / 14)

Onlara kar�� g�c�n�z�n yetti�i kadar kuvvet ve besili atlar haz�rlay�n. Bununla, Allah'�n d��man� ve sizin d��man�n�z� ve bunlar�n d���nda sizin bilmeyip Allah'�n bildi�i di�er (d��manlar�) korkutup-cayd�ras�n�z. Allah yolunda her ne infak ederseniz, size 'eksiksiz olarak �denir' ve siz haks�zl��a u�rat�lmazs�n�z.   ( ENFAL SURES�  / 60)

Onlara binmeniz ve s�s i�in atlar�, kat�rlar� ve merkebleri (yaratt�). Ve daha sizlerin bilmedi�iniz neleri yaratmaktad�r?   ( NAHL SURES�   / 8)

Hani ona ak�ama yak�n, bir aya��n� t�rna�� �st�ne diken, �b�r �� aya��yla topra�� kaz�yan, ya��z atlar sunulmu�tu.   ( SAD SURES�  / 31)

"Onlar� bana geri getirin" (dedi). Sonra (onlar�n) bacaklar�n� ve boyunlar�n� ok�amaya ba�lad�.   ( SAD SURES�  / 33)

Onlardan Allah'�n el�isine verdi�i "fey'e" gelince, ki siz buna kar�� (bunu elde etmek i�in) ne at, ne deve s�rd�n�z. Ancak Allah, el�ilerini dilediklerinin �st�ne musallat k�lar. Allah, her �eye g�� yetirendir.   ( HA�R SURES�  / 6 )

 

KURAN'DA E�EK �LE �LG�L� AYETLER


    

Onlara binmeniz ve s�s i�in atlar�, kat�rlar� ve merkebleri (yaratt�). Ve daha sizlerin bilmedi�iniz neleri yaratmaktad�r?   ( NAHL SURES�  / 8)

"Y�r�y���nde orta bir yol tut, sesinden de (y�ksek perdeleri) eksilt. ��nk�, seslerin en �irkin olan� ger�ekten e�eklerin sesidir."   ( LOKMAN SURES�  / 19)

Sanki onlar, �rkm�� yaban e�ekleri gibidirler;   ( M�DDESS�R SURES�  / 50)

Arslandan korkup-ka�m��lar.   ( M�DDESS�R SURES�  / 51 )

 

KURAN'DA KATIR �LE �LG�L� AYETLER


Onlara binmeniz ve s�s i�in atlar�, kat�rlar� ve merkebleri (yaratt�). Ve daha sizlerin bilmedi�iniz neleri yaratmaktad�r?   ( NAHL SURES�  / 8 )

KURAN' DA BALIK KEL�MES� �LE �LG�L� AYETLER

Bir de onlara deniz k�y�s�ndaki �ehri(n u�rad��� sonucu) sor. Hani onlar cumartesi (yasa��n� �i�neyerek) haddi a�m��lard�. 'Cumartesi g�n� i� yapma yasa��na uyduklar�nda', bal�klar� onlara a��ktan ak�n ak�n geliyor, 'cumartesi g�n� i� yapma yasa��na uymad�klar�nda' ise, gelmiyorlard�. ��te biz, f�ska sapmalar� dolay�s�yla onlar� b�yle imtihan ediyorduk.   ( A'RAF SURES�  / 163)

B�ylece ikisi, iki (deniz)in birle�ti�i yere ula��nca bal�klar�n� unutuverdiler; (bal�k) denizde bir ak�nt�ya do�ru (veya bir menfez bulup) kendi yolunu tuttu.   ( KEHF SURES�  / 61)

(Gen�-yard�mc�s�) Dedi ki: "G�rd�n m�, kayaya s���nd���m�zda, ben bal��� unuttum. Onu hat�rlamam� �eytan'dan ba�kas� bana unutturmad�; o da �a��lacak tarzda denizde kendi yolunu tuttu."   ( KEHF SURES�  / 63)

Bal�k sahibi (Yunus'u da); hani o, k�zm�� vaziyette gitmi�ti ki; bundan dolay� kendisini s�k�nt�ya d���rmeyece�imizi sanm��t�. (Bal���n karn�ndaki) Karanl�klar i�inde: "Senden ba�ka ilah yoktur, sen y�cesin, ger�ekten ben zulmedenlerden oldum" diye �a�r�da ... bulunmu�tu.   ( ENB�YA SURES�  / 87)

Derken onu bal�k yutmu�tu, oysa o k�nanm��t�.   ( SAFFAT SURES�  / 142)

�imdi sen, Rabbinin h�km�ne sabret ve bal�k sahibi (Yunus) gibi olma; hani o, i�i kah�r dolu olarak (Rabbine) �a�r�da bulunmu�tu.   ( KALEM SURES�  / 48 )

KURAN'DA BUZA�I �LE �LG�L� AYETLER

Hani Musa ile k�rk gece i�in s�zle�mi�tik. Ama sonra siz, onun arkas�ndan buza��y� (tanr�) edinmi� ve (b�ylece) zalimler olmu�tunuz.   ( BAKARA SURES�  / 51)

Hani Musa, kavmine: "Ey kavmim, ger�ekten siz, buza��y� (tanr�) edinmekle kendinize zulmettiniz. Hemen, kusursuzca yaratan (ger�ek ilah)�n�za tevbe edip nefislerinizi �ld�r�n: bu, yarat�c�n�z kat�nda sizin i�in daha hay�rl�d�r" demi�ti. Bunun �zerine (Allah) tevbelerinizi kabul etti. ��phesiz O tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir.   ( BAKARA SURES�  / 54)

Hani sizden misak alm�� ve Tur'u �st�n�ze y�kseltmi�tik (ve): "Size verdi�imize (Kitaba) s�ms�k� sar�l�n ve dinleyin" (demi�tik). Demi�lerdi ki: "Dinledik ve ba� kald�rd�k." �nk�rlar� y�z�nden buza�� (tutkusu) kalplerine sindirilmi�ti. De ki: "�nan�yorsan�z, inanc�n�z size ne k�t� �ey emrediyor?"   ( BAKARA SURES�  / 93)

Andolsun, Musa size apa��k belgelerle geldi. Sonra siz onun arkas�ndan buza��y� (tanr�) edindiniz. ��te siz (b�yle) zalimlersiniz.   ( BAKARA SURES�  / 92)

Kitap Ehli, senden kendilerine g�kten bir kitap indirmeni istiyor. Musa'dan bundan daha b�y���n� istemi�lerdi. Demi�lerdi ki: "Bize Allah'� a��k�a g�ster." B�ylece zul�mlerinden dolay� onlara y�ld�r�m �arpm��t�. Ard�ndan kendilerine apa��k belgeler geldikten sonra, buza��y� (ilah) edinmi�lerdi. Yine bundan dolay� onlar� affettik ve Musa'ya apa��k olan ispatlay�c� bir delil verdik.   ( N�SA SURES�  / 153)

(Tura gitmesinin) Ard�ndan Musa'n�n kavmi s�s e�yalar�ndan b���rmesi olan bir buza�� heykelini (tap�lacak ilah) edindiler. Onun kendileriyle konu�mad���n� ve onlar� bir yola da y�neltip-iletmedi�ini (hidayete erdirmedi�ini) g�rmediler mi? Onu (tanr�) edindiler de, zulmedenler oldular.   ( A'RAF SURES�  / 148)

��phesiz, buza��y� (tanr�) edinenlere Rablerinden bir gazab ve d�nya hayat�nda bir zillet yeti�ecektir. ��te biz, 'yalan d�z�p-uyduranlar�' b�yle cezaland�r�r�z.   ( A'RAF SURES�  / 152

B�ylece onlara b���ren bir buza�� heykeli d�k�p ��kard�, "��te, sizin ve ilah�n�z, Musa'n�n ilah� budur; fakat (Musa) unuttu" dediler.   ( TAHA SURES�  / 88)

Onun kendilerine bir s�zle cevap vermedi�ini ve onlara bir zarar veya fayda sa�lamaya g�c� olmad���n� g�rm�yorlar m�?   ( TAHA SURES�  / 89)

Andolsun, Harun bundan �nce onlara: "Ey kavmim, ger�ekten siz bununla fitneye d���r�ld�n�z (denendiniz). Sizin as�l Rabbiniz Rahman (olan Allah)d�r; �u halde bana uyun ve emrime itaat edin" demi�ti.   ( TAHA SURES�  / 90)

Demi�lerdi ki: "Musa bize geri gelinceye kadar ona (buza��ya) kar�� bel b�k�p �n�nde e�ilmekten kesinlikle ayr�lmayaca��z."   ( TAHA SURES�  / 91 )

 

KURAN'DA �NEK �LE �LG�L� AYETLER


Hani Musa kavmine: "Allah, muhakkak sizin bir s���r kesmenizi emrediyor" demi�ti. "Bizi alaya m� al�yorsun?" dediler. (Musa) "Cahillerden olmaktan Allah'a s���n�r�m" dedi.   ( BAKARA SURES�  / 67)

"Rabbine ad�m�za yalvar da, bize niteliklerini a��klas�n" dediler. (Musa, Rabbine yalvard�ktan sonra) "��phesiz Allah diyor ki: O ne pek ge�kin, ne de pek gen�, ikisi aras� din�(likte bir s���r olmal�)d�r. Art�k emrolundu�unuz �eyi yerine getirin" dedi.   ( BAKARA SURES�  / 68)

(Bu sefer) dediler ki: "Rabbine ad�m�za yalvar da, bize rengini bildirsin." O: "(Rabbim) diyor ki: O, bakanlar�n i�ini ferahlatan sar� bir inektir" dedi.   ( BAKARA SURES�  / 69

(Onlar yine:) "Rabbine ad�m�za yalvar da, bize onun niteliklerini a��klas�n. ��nk� bize g�re s���rlar birbirine benzer. �n�aallah (Allah dilerse) biz do�ruyu buluruz" dediler.   ( BAKARA SURES�  / 70)

(Bunun �zerine Musa, "Rabbim) diyor ki: O, yeri s�rmek ve ekini sulamak i�in boyunduru�a al�nmayan, salma ve alacas� olmayan bir inektir" dedi. (O zaman): "�imdi ger�e�i getirdin" dediler. B�ylece ine�i kestiler; ama neredeyse (bunu) yapmayacaklard�.   ( BAKARA SURES�  / 71)

Deveden iki, s���rdan da iki. De ki: "�ki erke�i mi haram k�ld�? Yoksa iki di�iyi mi ya da o iki di�inin rahimlerinin, kendisini kapsad��� (yavrular�) m�? Yoksa Allah, bunlar� sizlere tavsiye etti�i zaman �ahid miydiniz?" Hi� bir bilgiye dayanmaks�z�n insanlar� sapt�rmak i�in Allah'a kar�� yalan uydurup iftira d�zenden daha zalim kimdir? ��phesiz Allah, zalimler toplulu�unu hidayete erdirmez.   ( EN'AM SURES�  / 144)

H�k�mdar:" Ben (r�yamda) yedi besili inek g�r�yorum, onlar� yedi zay�f inek yiyor; bir de yedi ye�il ba�ak ve di�erleri ise kupkuru. Ey �nde gelen (kahin-bilginler,) e�er r�ya yorumluyorsan�z benim bu r�yam� ��z�verin" dedi.   ( YUSUF SURES�  / 43)

Dediler ki: "(Bunlar) Karmakar���k d��lerdir. Biz b�yle d��lerin yorumunu bilenler de�iliz."   ( YUSUF SURES�  / 44)

O iki ki�iden kurtulmu� olan�, nice zaman sonra hat�rlad� ve: "Ben bunun yorumunu size haber veririm, hemen beni (zindana) g�nderin" dedi.   ( YUSUF SURES�  / 45)

(Zindana gidip:) "Yusuf, ey do�ru (s�zl� insan).. Yedi besili ine�i yedi zay�f (ine�in) yedi�i ve yedi ye�il ba�akla di�erleri kuru olan (r�ya) konusunda bize fetva ver. Umar�m ki insanlara da (senin s�ylediklerinle) d�nerim, belki onlar (bunun anlam�n�) ��renmi� olurlar."   ( YUSUF SURES�  / 46)

 

SI�IR KEL�MES� �LE �LG�L� AYETLER


Hani Musa kavmine: "Allah, muhakkak sizin bir s���r kesmenizi emrediyor" demi�ti. "Bizi alaya m� al�yorsun?" dediler. (Musa) "Cahillerden olmaktan Allah'a s���n�r�m" dedi.   ( BAKARA SURES�  / 67)

"Rabbine ad�m�za yalvar da, bize niteliklerini a��klas�n" dediler. (Musa, Rabbine yalvard�ktan sonra) "��phesiz Allah diyor ki: O ne pek ge�kin, ne de pek gen�, ikisi aras� din�(likte bir s���r olmal�)d�r. Art�k emrolundu�unuz �eyi yerine getirin" dedi.   ( BAKARA SURES�  / 68)

(Onlar yine:) "Rabbine ad�m�za yalvar da, bize onun niteliklerini a��klas�n. ��nk� bize g�re s���rlar birbirine benzer. �n�aallah (Allah dilerse) biz do�ruyu buluruz" dediler.   ( BAKARA SURES�  / 70)

Deveden iki, s���rdan da iki. De ki: "�ki erke�i mi haram k�ld�? Yoksa iki di�iyi mi ya da o iki di�inin rahimlerinin, kendisini kapsad��� (yavrular�) m�? Yoksa Allah, bunlar� sizlere tavsiye etti�i zaman �ahid miydiniz?" Hi� bir bilgiye dayanmaks�z�n insanlar� sapt�rmak i�in Allah'a kar�� yalan uydurup iftira d�zenden daha zalim kimdir? ��phesiz Allah, zalimler toplulu�unu hidayete erdirmez.   ( EN'AM SURES�  / 144)

Yahudi olanlara her t�rnakl� (hayvan�) haram k�ld�k. S���rlardan ve koyunlardan, s�rtlar�na veya ba��rsaklar�na yap��an veya kemi�e kar��anlar d���nda i� ya�lar�n� da onlara haram k�ld�k. 'Azg�nl�k ve hakka tecav�zde bulunmalar�' nedeniyle onlar� b�yle cezaland�rd�k. Biz ��phesiz do�ru olanlar�z.   ( EN'AM SURES�  / 146 )

KURAN'DA �EK�RGE �LE �LG�L� AYETLER

Bunun �zerine, ayr� ayr� mucizeler (ayetler) olarak �zerlerine tufan, �ekirge, bu�day g�vesi, kurba�a ve kan musallat k�ld�k. Yine b�y�kl�k taslad�lar ve su�lu-g�nahkar bir kavim oldular.   ( A'RAF SURES�   / 133)

G�zleri 'zillet ve deh�etten d��m�� olarak', sanki 'yay�lan' �ekirgeler gibi kabirlerinden ��karlar.   ( KAMER SURES�  / 7 )

KURAN'DA DEVE �LE �LG�L� AYETLER

 Deveden iki, s���rdan da iki. De ki: "�ki erke�i mi haram k�ld�? Yoksa iki di�iyi mi ya da o iki di�inin rahimlerinin, kendisini kapsad��� (yavrular�) m�? Yoksa Allah, bunlar� sizlere tavsiye etti�i zaman �ahid miydiniz?" Hi� bir bilgiye dayanmaks�z�n insanlar� sapt�rmak i�in Allah'a kar�� yalan uydurup iftira d�zenden daha zalim kimdir? ��phesiz Allah, zalimler toplulu�unu hidayete erdirmez.   ( EN'AM SURES�  / 144)

��phesiz ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara kar�� b�y�klenenler, onlar i�in g���n kap�lar� a��lmaz ve halat (ya da deve) i�nenin deli�inden ge�inceye kadar cennete girmezler. Biz su�lu-g�nahkarlar� i�te b�yle cezaland�r�r�z.   ( A'RAF SURES�  / 40)

Semud (toplumuna da) karde�leri Salih'i (g�nderdik. Salih:) "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan ba�ka ilah�n�z yoktur. Size Rabbinizden apa��k bir belge (mucize) gelmi�tir: Allah'�n bu di�i devesi size bir belgedir; onu sal�verin de Allah'�n arz�nda otlas�n, ona bir k�t�l�kle dokunmay�n, sonra sizi ac� bir azab yakalar" dedi.   ( A'RAF SURES�  / 73)

B�ylelikle di�i deveyi �ld�rd�ler ve Rablerinin emrine kar�� ��k�p (Salih'e de ��yle) dediler: "Ey Salih, e�er ger�ekten g�nderilenlerden (bir peygamber) isen, vaadetti�in �eyi getir, bakal�m."   ( A'RAF SURES�  / 77)

Semud (toplumuna da) karde�leri Salih'i (g�nderdik. Salih:) "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan ba�ka ilah�n�z yoktur. Size Rabbinizden apa��k bir belge (mucize) gelmi�tir: Allah'�n bu di�i devesi size bir belgedir; onu sal�verin de Allah'�n arz�nda otlas�n, ona bir k�t�l�kle dokunmay�n, sonra sizi ac� bir azab yakalar" dedi.   ( A'RAF SURES�  / 73)

"Ey kavmim, size i�te bir ayet olarak Allah'�n devesi; onu serbest b�rak�n, Allah'�n arz�nda yesin. Ona k�t�l�k (vermek niyeti)yle dokunmay�n. Yoksa sizi yak�n bir azab sar�verir."   ( HUD SURES�  / 64)

Erzak y�klerini a��p da sermayelerinin kendilerine geri verilmi� oldu�unu g�rd�klerinde, dediler ki: "Ey Babam�z, daha neyi ar�yoruz, i�te sermayemiz bize geri verilmi�; (bununla yine) ailemize erzak getiririz, karde�imizi koruruz ve bir deve y�k�n� de ilave ederiz. Bu (ald���m�z) az bir �l�ektir."   ( YUSUF SURES�  / 65)

Dediler ki: "H�k�mdar�n su tas�n� kaybettik, kim onu (bulup) getirirse, (ona arma�an olarak) bir deve y�k� vard�r. Ben de buna kefilim."   ( YUSUF SURES�  / 72)

Bizi ayet (mucize)ler g�ndermekten, �ncekilerin onu yalanlamas�ndan ba�ka bir �ey al�koymad�. Semud'a di�i deveyi g�r�n�r (bir mucize) olarak g�nderdik, fakat onlar bununla (onu bo�azlamakla) zulmetmi� oldular. Oysa biz ayetleri ancak korkutmak i�in g�ndeririz.   ( �SRA SURES�  / 59)

�ri c�sseli develeri size Allah'�n i�aretlerinden k�ld�k, sizler i�in onlarda bir hay�r vard�r. �yleyse onlar bir dizi halinde (veya saf tutmu�cas�na ayakta durup) bo�azlan�rken Allah'�n ad�n� an�n; yanlar� �zerine yatt�klar� zaman da onlardan yiyin, kanaatkara ve isteyene yedirin. ��te b�yle, onlara sizin i�in boyun e�dirdik, umulur ki ��kredersiniz.   ( HAC SURES�  / 36)

Dedi ki: "��te, bu bir di�i devedir; su i�me hakk� (bir g�n) onun, belli bir g�n�n su i�me hakk� da sizindir."   ( �UARA SURES�  / 155)

Ger�ek �u ki Biz, bir fitne (imtihan ve deneme konusu) olarak o di�i deveyi kendilerine g�ndereniz. �u halde sen onlar� g�zleyip-bekle ve sabret.   ( KAMER SURES�  / 27)

Onlardan Allah'�n el�isine verdi�i "fey'e" gelince, ki siz buna kar�� (bunu elde etmek i�in) ne at, ne deve s�rd�n�z. Ancak Allah, el�ilerini dilediklerinin �st�ne musallat k�lar. Allah, her �eye g�� yetirendir.   ( HA�R SURES�  / 6)

Her biri, sanki sapsar� erkek deve s�r�leri gibidir.   ( M�RSELAT SURES�  / 33)

Gebe develer, kendi ba��na terkedildi�i zaman,   ( TEKV�R SURES�  / 4)

Bakm�yorlar m� o deveye; nas�l yarat�ld�?   ( �A��YE SURES�  / 17)

Allah'�n el�isi onlara dedi ki: "Allah'�n (deneme i�in size g�nderdi�i) devesine ve onun su i�me-s�ras�na dikkat edin."   ( �EMS SURES�  / 13 )

KURAN'DA DOMUZ �LE �LG�L� AYETLER

 O, size �l�y� (le�i)- kan�, domuz etini ve Allah'tan ba�kas� ad�na kesilmi� olan (hayvan)� kesin olarak haram k�ld�. Fakat kim ka��n�lmaz olarak muhta� kal�rsa, ta�k�nl�k yapmamak ve haddi a�mamak �art�yla (�lmeyecek oranda yiyebilir), ona bir g�nah yoktur. Ger�ekten Allah, ba���layand�r, esirgeyendir.   ( BAKARA SURES�  / 173)

De ki: "Allah kat�nda, 'kesinle�mi� bir ceza olarak' bundan daha k�t�s�n� haber vereyim mi? Allah'�n kendisine lanet etti�i, ona kar�� gazabland��� ve onlardan maymunlar ve domuzlar k�ld��� ile ta�uta tapanlar; i�te bunlar, yerleri daha k�t� ve d�md�z yoldan daha �ok sapm��lard�r."   ( MA�DE SURES�  / 60)

�l� eti, kan, domuz eti, Allah'tan ba�kas� ad�na kesilen, bo�ulmu�, vurulmu�, y�ksek bir yerden d��m��, boynuzlanm�� y�rt�c� hayvan taraf�ndan yenmi�, -(hen�z canl�yken yeti�ip) kestikleriniz hari�,- dikili ta�lar �zerine bo�azlanan (hayvanlar) ve fal oklar�yla k�smet araman�z size haram k�l�nd�. Bunlar f�skt�r (g�nahla yoldan sapmad�r.) Bug�n ink�ra sapanlar, sizin dininizden (dininizi y�kmaktan) umut kesmi�lerdir. Bug�n size dininizi kemale erdirdim, �zerinizdeki nimetimi tamamlad�m ve size din olarak �slam'� se�ip-be�endim. Kim '�iddetli bir a�l�kta ka��n�lmaz bir ihtiya�la kar�� kar��ya kal�rsa' -g�naha e�ilim g�stermeksizin- (bu haram sayd�klar�m�zdan yetecek kadar yiyebilir.) ��nk� Allah ba���layand�r, esirgeyendir.   ( MA�DE SURES�  / 3)

O, size ancak �l�y�, kan�, domuz etini ve Allah'tan ba�kas� ad�na kesilmi� olan (hayvan)� haram k�ld�. Fakat kim mecbur kal�rsa, sald�rmamak ve s�n�r� a�mamak �zere (yiyebilir). ��nk� ger�ekten Allah, ba���layand�r, esirgeyendir.   ( NAHL SURES�  / 115 )

 

KURAN'DA G�VE �LE �LG�L� AYETLER

Bunun �zerine, ayr� ayr� mucizeler (ayetler) olarak �zerlerine tufan, �ekirge, bu�day g�vesi, kurba�a ve kan musallat k�ld�k. Yine b�y�kl�k taslad�lar ve su�lu-g�nahkar bir kavim oldular.   ( A'RAF SURES�  / 133 )

KURAN'DA F�L �LE �LG�L� AYETLER

 Rabbinin fil sahiplerine neler yapt���n� g�rmedin mi? ( F�L SURES�  / 1 )

KURAN'DA KARINCA �LE �LG�L� AYETLER


Nihayet kar�nca vadisine geldiklerinde, bir di�i kar�nca dedi ki: "Ey kar�nca toplulu�u, kendi yuvalar�n�za girin, S�leyman ve ordular�, fark�nda olmaks�z�n sizi k�r�p-ge�mesin."   ( NEML SURES�  / 18 )

KURAN'DA KU�-KU�LAR �LE �LG�L� AYETLER

Hani �brahim: "Rabbim, bana �l�leri nas�l diriltti�ini g�ster" demi�ti. (Allah ona:) "�nanm�yor musun?" deyince, "Hay�r (inand�m), ancak kalbimin tatmin olmas� i�in" dedi. "�yleyse, d�rt ku� tut. Onlar� kendine al��t�r, sonra onlar� (par�alay�p) her bir par�as�n� bir da��n �zerine b�rak, sonra da onlar� �a��r. Sana ko�arak gelirler. Bil ki, ��phesiz Allah, �st�n ve g��l� oland�r, h�k�m ve hikmet sahibidir."   ( BAKARA SURES�  / 260)

�srailo�ullar�na el�i k�lacak. (O, �srailo�ullar�na ��yle diyecek:) "Ger�ek �u, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size �amurdan ku� bi�iminde bir �ey olu�turur, i�ine �f�r�r�m, o da hemencecik Allah'�n izniyle ku� oluverir. Ve Allah'�n izniyle do�u�tan k�r olan�, alaca hastal���na tutulan� iyile�tirir ve �l�y� diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. ��phesiz, e�er inanm��san�z bunda sizin i�in kesin bir ayet vard�r."   ( AL-� �MRAN SURES�  / 49)

Allah ��yle diyecek: "Ey Meryemo�lu �sa, sana ve annene olan nimetimi hat�rla. Ben seni Ruhu'l-Kud�s ile destekledim, be�ikte iken de, yeti�kin iken de insanlarla konu�uyordun. Sana kitab�, hikmeti, Tevrat'� ve �ncil'i ��rettim. �znimle �amurdan ku� bi�iminde (bir �eyi) olu�turuyordun da (yine) iznimle ona �f�rd���nde bir ku� oluveriyordu. Do�u�tan k�r olan�, alacal�y� iznimle iyile�tiriyordun, (yine) benim iznimle �l�leri (hayata) ��kar�yordun. �srailo�ullar�na apa��k belgelerle geldi�inde onlardan ink�ra sapanlar, "��phesiz bu apa��k bir sihirdir" demi�lerdi (de) �srailo�ullar�n� senden geri p�sk�rtm��t�m."   ( MA�DE SURES� / 110)

Biz, her insan�n ku�unu (i�lediklerini, yapt�klar�n�) kendi boynuna dolad�k, k�yamet g�n�nde onun i�in a��lm�� olarak �n�ne konacak bir kitap ��kar�r�z.   ( �SRA SURES�  / 13)

Yery�z�nde hi� bir canl� ve iki kanad�yla u�an hi� bir ku� yoktur ki, sizin gibi �mmetler olmas�n. Biz Kitap'ta hi� bir �eyi noksan b�rakmad�k, sonra onlar Rablerine toplanacaklard�r.   ( EN'AM SURES�  / 38)

Onunla birlikte iki gen� de zindana girmi�ti. Biri: "Ben (r�yamda) kendimi �arap s�k�yorken g�rd�m." dedi. �b�r�: "Ben de kendimi ba��m�n �st�nde ekmek ta��yorken g�rd�m; ku� da ondan yemekteydi" dedi. "Bunun yorumundan bize haber ver. Do�rusu biz seni, iyilik yapanlardan g�rmekteyiz."   ( YUSUF SURES�  / 36)

Biz, her insan�n ku�unu (i�lediklerini, yapt�klar�n�) kendi boynuna dolad�k, k�yamet g�n�nde onun i�in a��lm�� olarak �n�ne konacak bir kitap ��kar�r�z.   ( �SRA SURES�  / 13)

Yery�z�nde hi� bir canl� ve iki kanad�yla u�an hi� bir ku� yoktur ki, sizin gibi �mmetler olmas�n. Biz Kitap'ta hi� bir �eyi noksan b�rakmad�k, sonra onlar Rablerine toplanacaklard�r.   ( EN'AM SURES�  / 38)

"Ey zindan arkada�lar�m, ikinizden biri efendisine �arap i�irecek, di�eri ise as�lacak, ku� onun ba��ndan yiyecek. ��te hakk�nda fetva istemekte oldu�unuz i� (art�k) olup bitmi�tir."   ( YUSUF SURES�  / 41)

G���n bo�lu�unda boyun e�dirilmi� (musahhar k�l�nm��) ku�lar� g�rm�yorlar m�? Onlar� (b�yle bo�lukta) Allah'tan ba�kas� tutmuyor. ��phesiz, iman eden bir topluluk i�in bunda ayetler vard�r.   ( NAHL SURES�  / 79)

Biz bunu (h�km�) S�leyman'a kavratt�k, her birine h�k�m ve ilim verdik. Davud ile birlikte tesbih etsinler diye, da�lara ve ku�lara boyun e�dirdik. (Bunlar�) Yapanlar biz idik.   ( ENB�YA SURES�  / 79)

Allah'� birleyen (Hanif)ler olarak, O'na ortak ko�maks�z�n. Kim Allah'a ortak ko�arsa, sanki o g�kten d��m�� de onu bir ku� kap�vermi� veya r�zgar onu �ss�z bir yere s�r�kleyip atm�� gibidir.   ( HAC SURES�  / 31)

G�rmedin mi ki, g�klerde ve yerde olanlar ve dizi dizi u�an ku�lar, ger�ekten Allah'� tesbih etmektedir. Her biri, kendi duas�n� ve tesbihini ��phesiz bilmi�tir. Allah, onlar�n i�lediklerini bi lendir.   ( NUR SURES�  / 41)

S�leyman, Davud'a miras�� oldu ve dedi ki: "Ey insanlar, bize ku�lar�n konu�ma-dili ��retildi ve bize her �eyden (bol bir nimet) verildi. Ger�ekten bu, apa��k bir �st�nl�kt�r."   ( NEML SURES�   / 16)

S�leyman'a cinlerden, insanlardan ve ku�lardan ordular� topland� ve bunlar b�l�kler halinde da��t�ld�.   ( NEML SURES�  / 17)

Ku�lar� denetledikten sonra dedi ki: "H�dh�d'� neden g�remiyorum, yoksa kaybolanlardan m� oldu?"   ( NEML SURES�  / 20)

Andolsun, biz Davud'a taraf�m�zdan bir fazl (�st�nl�k) verdik. "Ey da�lar, onunla birlikte (Beni tesbih edip) yank�yla ses verin" (dedik) ve ku�lara da (ayn�s�n� emrettik). Ve ona demiri yumu�att�k.   ( SEBE SURES� / 10)

Ve toplan�p gelen ku�lar� da. Hepsi onunla (Allah'� tesbih etmede uyum i�inde) y�nelip-d�nmekte olanlar idi.   ( SAD SURES�  / 19)

Onlar, �stlerinde dizi dizi kanat a��p kapayarak u�an ku�lar� g�rm�yorlar m�? Onlar� Rahman (olan Allah')tan ba�kas� (bo�lukta) tutmuyor. ��phesiz O, her �eyi hakk�yla g�rendir.   ( M�LK SURES�  / 19)

Onlar�n �zerine ebabil (s�r� s�r�) ku�lar�n� g�nderdi.   ( F�L SURES�  / 3 )

KURAN'DA KOYUN �LE �LG�L� AYETLER     

Sekiz �ift; koyundan iki, ke�iden de iki. De ki: "�ki erke�i mi haram k�ld�? Yoksa iki di�iyi mi, ya da o iki di�inin rahimlerinin, kendisini kapsad��� (yavrular�) m�? E�er do�ru s�zl�ler iseniz bana bir ilimle haber verin."   ( EN'AM SURES�  / 143)

Yahudi olanlara her t�rnakl� (hayvan�) haram k�ld�k. S���rlardan ve koyunlardan, s�rtlar�na veya ba��rsaklar�na yap��an veya kemi�e kar��anlar d���nda i� ya�lar�n� da onlara haram k�ld�k. 'Azg�nl�k ve hakka tecav�zde bulunmalar�' nedeniyle onlar� b�yle cezaland�rd�k. Biz ��phesiz do�ru olanlar�z.   ( EN'AM SURES�  / 146)

(Davud) Dedi ki: "Andolsun senin koyununu, kendi koyunlar�na (katmak) istemekle sana zulmetmi�tir. Do�rusu, (emek ve mali g��lerini) birle�tirip katan (ortak)lardan �o�u, birbirlerine kar�� tecav�z ederler; ancak iman edip salih amellerde bulunanlar ba�ka. Onlar da ne kadar azd�r." Davud, ger�ekten bizim onu imtihan etti�imizi sand�, b�ylece Rabbinden ba���lanma diledi ve r�ku ederek yere kapand� ve (bize g�n�lden) y�nelip-d�nd�.   ( SAD SURES�  / 24)

"Bu benim karde�imdir, doksan dokuz koyunu vard�r, benimse bir tek koyunum var. Buna ra�men "Onu da benim pay�ma (koyunlar�ma) kat" dedi ve bana, konu�mada �st�n geldi."   ( SAD SURES�   / 23)

KURAN'DA KE�� �LE �LG�L� AYETLER     

Sekiz �ift; koyundan iki, ke�iden de iki. De ki: "�ki erke�i mi haram k�ld�? Yoksa iki di�iyi mi, ya da o iki di�inin rahimlerinin, kendisini kapsad��� (yavrular�) m�? E�er do�ru s�zl�ler iseniz bana bir ilimle haber verin."   ( EN'AM SURES� / 143 )

KURAN'DA DAVAR �LE �LG�L� AYETLER     

Onlar� -ne olursa olsun- �a��rt�p-sapt�raca��m, en olmad�k kuruntulara d���rece�im ve onlara kesin olarak davarlar�n kulaklar�n� kesmelerini emredece�im ve Allah'�n yaratt�klar�n� de�i�tirmelerini emredece�im." Kim Allah'� b�rak�p da �eytan� dost (veli) edinirse, ku�kusuz o, apa��k bir h�srana u�ram��t�r.   ( N�SA SURES�  / 119)

Dedi ki: "O, benim asamd�r; ona dayanmakta, onunla davarlar�m i�in a�a�lardan yaprak d���rmekteyim, onda benim i�in daha ba�ka yararlar da var."   ( TAHA SURES�  / 18)

�nsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri b�yle de�i�ik olanlar vard�r. Kullar� i�inde ise Allah'tan ancak alim olanlar 'i�leri titreyerek-korkar'. ��phesiz Allah, �st�n ve g��l� oland�r, ba���layand�r.   ( FATIR SURES�  / 28)

Sizi tek bir nefisten yaratt�, sonra ondan kendi e�ini var etti ve sizin i�in davarlardan sekiz �ift indirdi. Sizi annelerinizin kar�nlar�nda, �� karanl�k i�inde, bir yarat�l��tan sonra (bir ba�ka) yarat�l��a (d�n��t�r�p) yaratmaktad�r. ��te Rabbiniz olan Allah budur, m�lk O'nundur. O'ndan ba�ka ilah yoktur. Buna ra�men nas�l �evriliyorsunuz?   ( Z�MER SURES�  / 6)

Allah O'dur ki, kimine binmeniz, kiminden yemeniz i�in size (bir yarar olmak �zere) davarlar� var etti.   ( M�'M�N SURES�  / 79)

O, g�klerin ve yerin yarat�c�s�d�r. Size kendi nefislerinizden e�ler, davarlardan da �iftler var etti. Sizleri bu tarzda t�retip-yay�yor. O'nun benzeri gibi olan hi� bir �ey yoktur. O, i�itendir, g�rendir.   ( �URA SURES�  / 11 )

 

KURAN'DA KURBA�A �LE �LG�L� AYETLER

    

Bunun �zerine, ayr� ayr� mucizeler (ayetler) olarak �zerlerine tufan, �ekirge, bu�day g�vesi, kurba�a ve kan musallat k�ld�k. Yine b�y�kl�k taslad�lar ve su�lu-g�nahkar bir kavim oldular.   ( A'RAF SURES�  / 133 )

KURAN'DA S�NEK �LE �LG�L� AYETLER


Ey insanlar, (size) bir �rnek verildi; �imdi onu dinleyin. Sizin, Allah'�n d���nda tapmakta olduklar�n�z -hepsi bunun i�in bir araya gelseler dahi- ger�ekten bir sinek bile yaratamazlar. E�er sinek onlardan bir �ey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. �steyen de g��s�z, istenen de.   ( HAC SURES�  / 73 )

KURAN'DA S�NEK �LE �LG�L� AYETLER

��phesiz Allah, bir sivrisine�i de, ondan �st�n olan� da, (herhangi bir �eyi) �rnek vermekten �ekinmez. B�ylece iman edenler, ku�kusuz bunun Rablerinden gelen bir ger�ek oldu�unu bilirler; ink�r edenler ise, "Allah, bu �rnekle neyi ama�lam��?" derler. (Oysa Allah,) Bununla bir�o�unu sapt�r�r, bir�o�unu da hidayete erdirir. Ancak O, fas�klardan ba�kas�n� sapt�rmaz. BAKARA SURES�   / 26 )

KURAN'DA �R�MCEK �LE �LG�L� AYETLER

    

Allah'�n d���nda ba�ka veliler edinenlerin �rne�i, kendine ev edinen �r�mcek �rne�ine benzer. Ger�ek �u ki, evlerin en dayan�ks�z olan� �r�mcek evidir; bir bilselerdi.   ( ANKEBUT SURES�  / 41 )

KURAN'DA VAH�� HAYVANLAR �LE �LG�L� AYETLER

Vah�i-hayvanlar, topland��� zaman,   ( TEKV�R  / 5)

KURAN'DA YILAN �LE �LG�L� AYETLER

 B�ylece, onu att�; (bir de ne g�rs�n) o hemen h�zla ko�an (kocaman) bir y�lan (oluvermi�).   ( TAHA SURES�  / 20)

"Asan� b�rak;" (B�rakt� ve) onun �evik bir y�lan gibi hareket ettti�ini g�r�nce, geriye do�ru ka�t� ve arkas�na bakmad�. "Ey Musa, korkma; ��phesiz Ben(im); Benim yan�mda g�nderilen (el�iler) korkmaz."   ( NEML SURES�  / 10)

"Asan� b�rak." (Att�ktan hemen sonra) onun �imdi bir y�lan gibi hareket etti�ini g�r�nce, arkas�na d�n�p bakmaks�z�n ka�maya ba�lad�. "Ey Musa, d�n ve korkuya kap�lma. ��phesiz g�vendesin."   ( KASAS SURES�  / 31)

KURAN'DA HAYVANLAR �ZER�NDE YAPILAN BENZETMELER�LE �LG�L� AYETLER

�nkar edenlerin �rne�i ba��r�p �a��rmadan ba�ka bir �ey i�itmeyip (duydu�u veya ba��rd��� �eyin anlam�n� bilmeyen ve s�rekli) hayk�ran (bir hayvan)�n �rne�i gibidir. Onlar, sa��rd�rlar, dilsizdirler, k�rd�rler; bundan dolay� ak�l erdiremezler.   ( BAKARA  / 68)

Andolsun, cehennem i�in cinlerden ve insanlardan �ok say�da ki�i yaratt�k (haz�rlad�k). Kalbleri vard�r bununla kavray�p-anlamazlar, g�zleri vard�r bununla g�rmezler, kulaklar� vard�r bununla i�itmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha a�a��l�kt�rlar. ��te bunlar gafil olanlard�r.   ( A'RAF   / 179 )

��phesiz Allah, iman edip salih amellerde bulunanlar�, alt�ndan �rmaklar akan cennetlere sokar. �nkar edenler ise, metalan�rlar ve hayvanlar�n yemesi gibi yerler; ate�, onlar i�in bir konaklama yeridir.  ( MUHAMMED   / 12 )

KURAN'DA MAYMUN VE DOMUZA BENZET�LMES� �LG�L� AYETLER

Andolsun, sizden cumartesi (g�n�) yasa�� �i�neyenleri elbette biliyorsunuz. ��te biz, onlara: "A�a��l�k maymunlar olun" dedik.   ( BAKARA   / 65 )

De ki: "Allah kat�nda, 'kesinle�mi� bir ceza olarak' bundan daha k�t�s�n� haber vereyim mi? Allah'�n kendisine lanet etti�i, ona kar�� gazabland��� ve onlardan maymunlar ve domuzlar k�ld��� ile ta�uta tapanlar; ��te bunlar, yerleri daha k�t� ve d�md�z yoldan daha �ok sapm��lard�r."   ( MA�DE / 60 )

KURAN'DA K�PE�E BENZET�LMES� �LG�L� AYETLER

E�er biz dileseydik, onu bununla y�kseltirdik. Ama o yere meyletti (veya yere sapland�), hevas�na uydu. Onun durumu, �st�ne varsan dilini sark�t�p soluyan, kendi ba��na b�raksan dilini sark�t�p soluyan k�pe�in durumu gibidir. ��te ayetlerimizi yalanlayan toplulu�un durumu b�yledir. Art�k ger�ek haberi onlara aktar. Ki d���ns�nler.  ( A'RAF / 176 )

KURAN'DA YABAN E�E��NE BENZET�LMES� �LG�L� AYETLER

Sanki onlar, �rkm�� yaban e�ekleri gibidirler;  ( M�DESS�R / 50 )

KURAN'DA �NSANLARIN H�ZMET�NE VER�LEN HAYVANLAR �LE �LG�L� AYETLER

  

Bulutlar� �zerinize g�lge k�ld�k ve size kudret helvas� ve b�ld�rc�n indirdik. Size r�z�k olarak verdiklerimizin temizinden yiyin (dedik). Onlar bize zulmetmediler, ancak kendi nefislerine zulmettiler. ( Bakara Suresi , 57)

Hayvanlardan y�k ta��yan ve (y�nlerinden, t�ylerinden) d��ek yap�lanlar� da (yaratan O'dur). Allah'�n size r�z�k olarak verdiklerinden yiyin ve �eytan�n ad�mlar�na uymay�n. ��nk� o, sizin i�in apa��k bir d��mand�r. ( Enam Suresi , 142)

Ger�ekten hayvanlarda da sizin i�in bir ders (ibret) vard�r; kar�nlar�n�n i�inde olanlardan size i�irmekteyiz ve onlarda sizin i�in daha bir�ok yararlar var. Sizler onlardan yemektesiniz. Onlar�n �zerinde ve gemilerde ta��nmaktas�n�z. ( M�minun Suresi , 21-22)

Ve hayvanlar� da yaratt�; sizin i�in onlarda �s�nma ve yararlar vard�r ve onlardan yemektesiniz. Ak�amlar� getirir, sabahlar� g�t�r�rken onlarda sizin i�in bir g�zellik vard�r. Kendisine ula�madan canlar�n�z�n yar�s�n�n telef olaca�� �ehirlere onlar, a��rl�klar�n�z� ta��maktad�rlar. ��phesiz sizin Rabbiniz �efkatli ve merhametlidir. Onlara binmeniz ve s�s i�in atlar�, kat�rlar� ve merkebleri (yaratt�). Ve daha sizlerin bilmedi�iniz neleri yaratmaktad�r? ( Nahl Suresi , 5-8)

Sizin i�in hayvanlarda da elbette ibretler vard�r, size onlar�n kar�nlar�ndaki fers (yar� sindirilmi� g�dalar) ile kan aras�ndan, i�enlerin bo�az�ndan kolayl�kla kayan dupduru bir s�t i�irmekteyiz. Hurmal�klar�n ve �z�ml�klerin meyvelerinden kurduklar� �ardaklarda hem sarho�luk verici i�ki, hem g�zel bir r�z�k edinmektesiniz. ��phesiz akl�n� kullanabilen bir topluluk i�in, ger�ekten bunda bir ayet vard�r. Rabbin bal ar�s�na vahyetti: Da�larda, a�a�larda ve onlar�n kurduklar� �ardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin t�m�nden ye, b�ylece Rabbinin sana kolayla�t�rd��� yollarda y�r�-u�uver. Onlar�n kar�nlar�ndan t�rl� renklerde �erbetler ��kar, onda insanlar i�in bir �ifa vard�r. ��phesiz d���nen bir topluluk i�in ger�ekten bunda bir ayet vard�r. ( Nahl Suresi , 66-69)

Allah, size evlerinizi (i�inde) "g�venlik ve huzur bulaca��n�z yerler" k�ld�; ve size hayvan derilerinden hem g�� g�n�nde, hem yerle�me g�n�nde kolayl�kla ta��yabilece�iniz evler; y�nlerinden, yapa��lar�ndan ve k�llar�ndan bir zamana kadar giyimlikler-d��emelikler ve (ticaret i�in) bir meta k�ld�. ( Nahl Suresi , 80)

�ri c�sseli develeri size Allah'�n i�aretlerinden k�ld�k, sizler i�in onlarda bir hay�r vard�r. �yleyse onlar bir dizi halinde (veya saf tutmu�cas�na ayakta durup) bo�azlan�rken Allah'�n ad�n� an�n; yanlar� �zerine yatt�klar� zaman da onlardan yiyin, kanaatkara ve isteyene yedirin. ��te b�yle, onlara sizin i�in boyun e�dirdik, umulur ki ��kredersiniz. ( Hac Suresi , 36)

Ellerimizin yapt�klar�ndan kendileri i�in nice hayvanlar� yaratt���m�z� g�rm�yorlar m�? B�ylece bunlara malik oluyorlar. Biz onlara kendileri i�in boyun e�dirdik; i�te bir k�sm� binekleridir, bir k�sm�n�(n da etini) yiyorlar. Onlarda kendileri i�in daha nice yararlar ve i�ecekler vard�r. Yine de ��kretmeyecekler mi? ( Yasin Suresi , 71-73)

Allah O'dur ki, kimine binmeniz, kiminden yemeniz i�in size (bir yarar olmak �zere) davarlar� var etti. Onlarda sizin i�in yararlar vard�r. Onlar�n �st�nde g���slerinizde olan bir hacete (ihtiyaca ve arzuya) ula��rs�n�z; onlar�n ve gemilerin �st�nde ta��n�rs�n�z. ( M�min Suresi , 79-80)

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."